Một năm học nữa sắp qua, việc ghi nhận xét trong học bạ cho học trò là công tác thường niên cần thận trọng của giáo viên chủ nhiệm nên tôi có một đôi góp ý.

Ghi nhận xét học bạ, hãy thận trọng "bút sa gà chết" Cuối niên học, ngoài gia sư giỏi  công tác tổng kết, xếp loại thi đua, thẩm định nhận xét, họp bố mẹ các bạn học sinh ban bố kết Xem thêm

Hội thi là sân chơi có ích cho đoàn viên, sinh viên trong việc Phân tích, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng TP.Sài Gòn trong công việc, học tập.

300 triệu đồng giải thưởng dành cho cuộc thi "Ánh sáng soi đường" Hội thi là sân chơi hữu ích cho sum vầy, sinh viên trong việc Đánh giá, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng Tp. Xem thêm